Parse error: syntax error, unexpected '<' in /home/eskicagdillerieg/public_html/modules/akademik_kadro/akademik_kadro.view.php on line 2